(1)
Hodzhev, Y.; Tsafarova, B.; Tolchkov, V.; Youroukova, V.; Ivanova, S.; Kostadinov, D.; Yanev, N.; Panaiotov, S. DECODING MICROBIOME DYSBIOSIS THROUGH METAGENOMIC ALPHA DIVERSITY: IMPLICATIONS FOR SARCOIDOSIS ETIOLOGY. Probl Infect Parasit Dis 2024, 51 (3), 33-40. https://doi.org/10.58395/fmx7px98.